Darmowa dostawa do Paczkomatu dla zamówień od 139zł ✓ | Próbki gratis ❤

Szukaj

REGULAMIN SKLEPU


§1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;
 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Niezbędne informacje o dostawach  znajdują się pod adresem: misun.pl/strona/formy-i-koszty-dostawy;
 5. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem: misun.pl/strona/formy-i-koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów;
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
 9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.misun.pl;
 10. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.misun.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie;
 11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 12. Sprzedawca - Firma Misun Michał Giża Ul. Skłodowskiej 15/24 40-058 Katowice NIP:5482549855, REGON: 361584270;
 13. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 15. Umowa sprzedaży  zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem;
 16. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 17. Newsletter - usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad;
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw;
 3. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło;
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość;
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu misun.pl, należy je wszystkie wyłączyć́;
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie;
 7. Kupujący zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety;

§3 Zasady korzystania ze sklepu

 1. Zamówienia Klient może składać́ 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym;
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji;
 4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;
 7. Firma Misun, NIP: 5482549855 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu;
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

-dodanie do koszyka produktu;

-wybór rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie: www.misun.pl/strona/formy-i-koszty-dostawy;

-wybór rodzaju płatności  spośród dostępnych na stronie: www.misun.pl/strona/formy-platnosci;

-wybór miejsca dostawy;

-złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam   i płacę”;

  9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Misun.pl - Potwierdzenie  zamówienia";

 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

§4 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przelewem bankowym na konto sklepu: Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4530 4355 4654. W tytule wpłaty należy podawać numer zamówienia oraz imię i nazwisko. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania wiadomości elektronicznej o złożeniu Zamówienia Klient nie dokona zapłaty Zamówienie zostanie anulowane;
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

§5 Dostawy

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Dostawy poza obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ceny i warunki dostawy są negocjowane indywidualnie;
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez klienta spośród dostępnych na stronie: www.misun.pl/strona/formy-i-koszty-dostawy;
 3. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu;
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta podany przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy. W przypadku, gdy dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny – odpowiedzialność za to ponosi Klient;
 5. Czas skompletowania Towaru dla Klienta oraz jego nadania, po otrzymaniu zapłaty wynosi maksymalnie 2 Dni Robocze;
 6.  Koszty Dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen Dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy;

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki;
 2. Aby odstąpić od Umowy, Kupujący ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy, na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną (kontakt@misun.pl);
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez misun.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy;
 6. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący;

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia);
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna być przesłana na adres kontakt@misun.pl;
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta;

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający;
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych;
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: misun.pl/strona/polityka_prywatnosci;

§9 Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny na stronie misun.pl Po wprowadzeniu swojego adresu e-mail i wybraniu opcji "zapisz się" Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza i wybraniu "zapisz się do listy" zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter;
 2. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter;
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter;

§10 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu;
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin misun.pl/strona/regulamin-sklepu;
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 3 (Katowice, 09.02.2019 roku)

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj